Chương trình Ngày cuối Link
VN All Birthday 2018 – Pre-teasing & Teasing 05/08/2018 https://www.lazada.vn/sinh-nhat-lazada/
VN All Birthday 2018 – Mega Day 05/11/2018 https://www.lazada.vn/sinh-nhat-lazada/
VN All Birthday 2018 – Exclusive deals 05/11/2018 https://lazada.vn/2018birthday/deal-doc-quyen/
VN All Birthday 2018 – New Sellers 05/11/2018 https://lazada.vn/2018birthday/hang-moi-ve/
VN All Birthday 2018 – Hottest deals 05/11/2018 https://lazada.vn/2018birthday/deal-hot/
VN All Birthday 2018 – Buy 1 get 1 05/11/2018 https://lazada.vn/2018birthday/mua-la-co-qua/
VN All Birthday 2018 – Flat price 166 266 366 05/11/2018 https://lazada.vn/2018birthday/hang-dong-gia/
VN All Birthday 2018 – Running OOS 05/11/2018 https://lazada.vn/2018birthday/sap-chay-hang/
VN All Birthday 2018 – Official products 05/11/2018 https://lazada.vn/2018birthday/gian-hang-chinh-hang/
VN All Birthday 2018 – Female deals – Best selling 05/11/2018 https://lazada.vn/2018birthday/dac-quyen-phai-dep-ban-chay/
VN All Birthday 2018 – Female deals – Most loved 05/11/2018 https://lazada.vn/2018birthday/dac-quyen-phai-dep-yeu-thich/
VN All Birthday 2018 – Female deals – Buy 1 Get 1 05/11/2018 https://lazada.vn/2018birthday/dac-quyen-phai-dep-qua-tang/
VN All Birthday 2018 – Flash sale 05/11/2018 https://www.lazada.vn/pages/i/vn/act/lp-flash-sale?
VN All Birthday 2018 – Surprising box 05/11/2018 https://lazada.vn/2018birthday/chiec-hop-bi-an
VN All Shakin’ Deals 05/11/2018 https://lazada.vn/2018birthday/shakindeals
VN All Birthday 2018 – 50 Deals 05/11/2018 https://lazada.vn/2018birthday/deal-chinh-hang-gia-soc
VN All Birthday 2018 – Seller Vouchers 05/11/2018 https://lazada.vn/2018birthday/campaign-voucher
VN All Birthday 2018 – Brand & Non-brand Vouchers 05/11/2018 https://lazada.vn/2018birthday/uu-dai-tu-doi-tac