Horoscope

Latest Horoscope News

Nhân mã

Còn có tên gọi khác là Xạ Thủ và Cung Thủ. Năng

Phạm Xuân Hiếu Phạm Xuân Hiếu

KÝ HIỆU VÀ BIỂU TƯỢNG TRONG “CHIÊM TINH HỌC”

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ DẤU HIỆU/CUNG (tiếng Anh: “SIGN”) DƯƠNG CƯU / BẠCH DƯƠNG /

Phạm Xuân Hiếu Phạm Xuân Hiếu
vi Vietnamese
X
adbanner