Thẻ: CHIRON

KÝ HIỆU VÀ BIỂU TƯỢNG TRONG “CHIÊM TINH HỌC”

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ DẤU HIỆU/CUNG (tiếng Anh: “SIGN”) DƯƠNG CƯU / BẠCH DƯƠNG /

Phạm Xuân Hiếu Phạm Xuân Hiếu
vi Vietnamese
X
adbanner