Save This! Lưu bất kỳ trang web vào Facebook

Facebook recently announced that websites can add a Facebook Save Button to their pages which let you save links to your Facebook account to read later. With Save This! you don't have to wait for sites to change. Add any URL you visit.
Facebook đã cho phép các trang web có thể thêm Nút Lưu Facebook vào các trang của mình, cho phép bạn lưu các liên kết đến tài khoản Facebook của mình để đọc sau. Với chức năng Save này bạn không phải đợi các trang web thay đổi. Thêm bất kỳ URL nào bạn truy cập.

Save This! → drag this bookmarklet to your bookmarks bar & click it on any website to save.

Or enter the URL of any website:

Click the button above to add Save This! to your Facebook Saved Links as an example.
Đánh giá 5 sao nhé
vi Vietnamese
X
adbanner