Super Heroes Taken Over by Big Brands 01 @ GenCept - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Điều gì sẽ xảy ra nếu các siêu anh hùng “Batman, Super-Man, Captain America, Hulk, Iron Man, Silver Surfer …” đã chấp nhận hợp đồng quản cáo cho những thương hiệu từ những tập đoàn khổng lồ như: Adidas, Nike, Microsoft, RedBull … những gì họ sẽ như thế nào? Đó chính xác những gì Roberto Vergati Santos đã thể hiện trong loạt tác phẩm nghệ thuật mới nhất của mình được gọi là: “Khi những Hero được Tài trợ”.
Là 1 photoshoper, anh ấy không thể dừng lại 24 - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Super Heroes Taken Over by Big Brands 02 @ GenCept - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Super Heroes Taken Over by Big Brands 03 @ GenCept - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Super Heroes Taken Over by Big Brands 04 @ GenCept - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Super Heroes Taken Over by Big Brands 05 @ GenCept - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Super Heroes Taken Over by Big Brands 06 @ GenCept - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Super Heroes Taken Over by Big Brands 07 @ GenCept - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Super Heroes Taken Over by Big Brands 08 @ GenCept - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Super Heroes Taken Over by Big Brands 09 @ GenCept - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Super Heroes Taken Over by Big Brands 10 @ GenCept - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Super Heroes Taken Over by Big Brands 11 @ GenCept - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Super Heroes Taken Over by Big Brands 12 @ GenCept - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Super Heroes Taken Over by Big Brands 13 @ GenCept - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Super Heroes Taken Over by Big Brands 14 @ GenCept - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Super Heroes Taken Over by Big Brands 15 @ GenCept - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Super Heroes Taken Over by Big Brands 16 @ GenCept - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Super Heroes Taken Over by Big Brands 17 @ GenCept - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Super Heroes Taken Over by Big Brands 18 @ GenCept - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Super Heroes Taken Over by Big Brands 19 @ GenCept - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Super Heroes Taken Over by Big Brands 20 @ GenCept - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Super Heroes Taken Over by Big Brands 25 @ GenCept - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Super Heroes Taken Over by Big Brands 26 @ GenCept - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Super Heroes Taken Over by Big Brands 27 @ GenCept - Khi các siêu anh hùng nhận hợp đồng quảng cáo
Vote 5 sao post