6 7 2013 11 54 55 AM 1 - 8 tình huống “đời không như là phim”